Завантаження сторінки: Правила внутрішнього службового розпорядку...

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 
1. Ці Правила визначають положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку в Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства (далі – Управління), режим роботи, умови перебування державних службовців, працівників, які виконують функції з обслуговування, (далі – працівники Управління) та забезпечення раціонального використання їх робочого часу.
2. Службова дисципліна в Управлінні ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання працівниками Управління своїх обов’язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.
3. Правила внутрішнього службового розпорядку в Управлінні затверджуються загальними зборами працівників Управління за поданням начальника управління і профспілкового комітету первинної профспілкової організації Житомирського обласного управління лісового та мисливського (далі – профспілковий комітет) на основі Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03 березня 2016 року № 50.
4. Правила внутрішнього службового розпорядку Управління доводяться до відома всіх працівників, які працюють в Управлінні, під підпис.

II. Загальні правила етичної поведінки

1. Працівники Управління повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.
2. Працівники Управління у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.
3. Працівники Управління повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.
4. Працівники Управління під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

III. Робочий час і час відпочинку

1. Тривалість робочого часу працівників Управління становить 40 годин на тиждень.
2. В Управлінні встановлено п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця – по 8 годин; вихідні дні – субота і неділя.
3. Робочий день в Управлінні розпочинається о 8:00 годині 00 хвилин та закінчується о 17:00 годині 00 хвилин, перерва, що надається для відпочинку і харчування, розпочинається о 12:00 годині 00 хвилин та закінчується о 13:00 годині 00 хвилин.
У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи в Управлінні, може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.
Перерва не включається в робочий час, і працівники Управління можуть використовувати її на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.
4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.
5. Забороняється відволікати працівників Управління від виконання їх посадових обов’язків.
6. Облік робочого часу в Управлінні здійснюється відповідному журналі обліку робочого часу (далі – журнал).
Для забезпечення контролю своєчасного виходу прибуття на роботу відомості зазначених систем обліку робочого часу подаються відповідальною особою заступнику начальника з фінансово-економічних питань.
7. Вихід працівників Управління за межі адміністративної будівлі Управління у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

IV. Порядок повідомлення працівниками Управління про свою відсутність

1. Працівники Управління повідомляють свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.
2. У разі недотримання працівниками Управління вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність працівників Управління на робочому місці відповідно до чинного законодавства. Фіксація відсутності працівників Управління на робочому місці відбувається за участю не менше трьох осіб, в тому числі безпосереднього керівника, про що складається та підписується відповідний акт.
3. У разі ненадання працівниками Управління доказів поважності причини своєї відсутності на роботі вони повинні подати письмові пояснення на ім’я начальника управління щодо причин своєї відсутності.

V.Перебування працівників Управління в приміщенні Управління у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

1. Для виконання невідкладних завдань працівники Управління можуть залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом начальника управління, про який повідомляється профспілковий комітет, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.
Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного працівника Управління не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.
2. Начальник управління за потреби може залучати працівників Управління до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.
Чергування працівників Управління після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється відділом лісового господарства, охорони та захисту лісу і затверджується начальником управління за погодженням профспілковим комітетом.
3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний працівники Управління, його посада, місце, дата та строк чергування.
4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні працівників Управління, яких не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається сектором управління персоналом начальнику управління для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.
5. У разі залучення працівників Управління до роботи понад установлену тривалість робочого дня в Управлінні запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.
За роботу в зазначені дні (час) працівникам Управління надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами працівників Управління.
6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.
 
 

VI. Порядок доведення до відома працівникам Управління нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

1. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома працівників Управління шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на офіційному веб-сайті Управління.
2. Накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома працівників Управління шляхом надсилання на електронну адресу. Підтвердженням надсилання є реєстр вихідної адреси.
Підтвердженням може слугувати підпис працівників Управління (у тому числі відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

VII. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

1. Начальник управління зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.
Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку начальником управління покладені відповідні функції в Управлінні.
2. Працівники Управління повинні дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівниками Управління, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в Управлінні відповідає Голова та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна працівниками Управління

1. Працівник Управління зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій начальником управління особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.
2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою Управління, завідувачем сектору управління персоналом та працівником Управління, який звільняється.
Один примірник акта видається працівнику Управління, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього працівника Управління.

ІХ. Прикінцеві положення

1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення працівників Управління до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються начальником управління, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно або за згодою з профспілковим комітетом.